13 1 Now in the church at Antioch there were prophets and teachers: Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen (who had been brought up with Herod the tetrarch) and Saul. Human translations with examples: acts, moralidad, gaya gawa, meaning acts, kilos sa moral, commanded acts. 30 Cornelius answered: “Three days ago I was in my house praying at this hour, at three in the afternoon. 14 Noong unang ipangaral ni Juan ang bautismo ng pagsisisi sa buong bayang Israel bago siya dumating. Preaching to different audiences. At dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang. 49 15 (f John bore witnes Translation API; About MyMemory ; Log in; More context All My memories Ask Google. What are some ways Christians can still give thanks in 2020? 21At pagkatapos ay nagsihingi sila ng hari: at ibinigay ng Dios sa kanila si Saul na anak ni Kis na isang lalake sa angkan ni Benjamin; sa loob ng apat na pung taon. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Acts 1 Mga Gawa 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. The book of Acts, probably written by the same person who wrote the Gospel of Luke, recounts the actions of the disciples in the days following the resurrection of Jesus. Why shouldn't we? 4Sila nga, palibhasa'y sinugo ng Espiritu Santo, ay nagsilusong sa Seleucia; at buhat doo'y nangaglayag hanggang sa Chipre. 5 comments Acts24: Tertullus accused Paul before Felix. 11 en (Acts 17:11) They carefully examined the Scriptures to understand the will of God more fully, which helped them express love in further acts of obedience. Tagalog Bahasa Indonesia French. jw2019 tl ( Gawa 17:11) Maingat nilang sinuri ang Kasulatan upang maunawaan nila nang lubusan ang kalooban ng Diyos, na tumulong sa kanila na ipakita ang kanilang pag-ibig sa higit pang mga gawa ng pagkamasunurin. And on that day a great persecution [] began against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except for the apostles. Sapagka't sinabi rin naman niya sa ibang awit, Hindi mo ipagkakaloob na ang iyong Banal ay makakita ng kabulukan. Yamang inyong itinatakuwil, at hinahatulan ninyong hindi kayo karapatdapat sa walang hanggang buhay, narito, kami ay pasasa mga Gentil. 26 Rick Wendell. Maya filed acts of lasciviousness case in court and an administrative case in the legal department of the city hall. 39At sa pamamagitan niya ang bawa't nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. 1 Now about that time Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. At nang siya'y alisin niya, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila; na siya rin namang pinatotohanan niya at sinabi, Nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. At nang sila'y nasasa Salamina, ay kanilang ipinangaral ang salita ng Dios sa mga sinagoga ng mga Judio: at kanila namang katulong si Juan. Chapter 17 - Acts ... 13 But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also, and stirred up the people. • 38 13 Nagsitulak nga sa Pafos si Pablo at ang kaniyang mga kasama, at sumadsad sa Perga ng Pamfilia: at humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. 48 23 At ang mga alagad ay nangapuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. 6 Did Isaiah truly preach for three years naked? Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Dios ay nagkaloob ng isang Tagapagligtas, na si Jesus; Results for acts meaning translation from English to Tagalog. ACTS 13:14 But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the sabbath day, and sat down. 1:2 Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa mga apostol na kaniyang hinirang; . 17 Why, Yahweh, do you let us wander from your ways and let our hearts grow too hard to fear you? 0 Votes, Acts 13:13 - 52 Matthew 13:31-52 The Power of Little Things (Edstrom) Matthew 13:44-52 The Power of Your Love (Edstrom) Children's Sermons for Matthew 14 Matthew 14:13-21 It's a Miracle (Edstrom) Matthew 14:13-21 An Inconvenient Time (Edstrom) Matthew 14:13-21 All You Need (Wuori) Matthew 14:13-21 Jesus Feeds the People (Klein) Matthew 14:22-33 Don't Hide from Fear (Edstrom) Matthew 14:22-33 A … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Acts 24. Can Satan injure God’s children or not? What are some psalms of hope for when the holidays hurt? What can we learn from Luke in Acts about salvation? Na kasama ng proconsul, Sergio Paulo, lalaking matalino. Hindi ako siya. 37Datapuwa't yaong binuhay na maguli ng Dios ay hindi nakakita ng kabulukan. Queen of Peace Media Recommended for you Paul and Barnabas had no idea that they would be able to have a hearing before the governor of the island, the proconsul, the man placed there by the Roman senate and responsible for the control and governance of the whole island. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay binigyan niya sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. 45Datapuwa't nang makita ng mga Judio ang mga karamihan, ay nangapuno ng kapanaghilian, at tinutulan ang mga bagay na sinalita ni Pablo, at nagsipamusong. At ngayon, narito, nasa iyo ang kamay ng Panginoon, at mabubulag ka, na hindi mo makikita ang araw na kaunting panahon. Datapuwa't narito, may isang dumarating sa hulihan ko na hindi ako karapatdapat na magkalag ng mga pangyapak ng kaniyang mga paa. Found 386 sentences matching phrase "Acts of the Apostles".Found in 16 ms. Ito rin ang nagpatawag kay Bernabe at kay Saulo, at minimithing mapakinggan ang salita ng Dios. 5At nang sila'y nasasa Salamina, ay kanilang ipinangaral ang salita ng Dios sa mga sinagoga ng mga Judio: at kanila namang katulong si Juan. 47 Sila nga, palibhasa'y sinugo ng Espiritu Santo, ay nagsilusong sa Seleucia; at buhat doo'y nangaglayag hanggang sa Chipre. At pagalis nila, ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa sabbath na susunod. Mga Gawa ng mga Apostol 13:22 - At nang siya'y alisin niya, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila; na siya rin namang pinatotohanan niya at sinabi, Nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. Acts 13 Barnabas and Saul Sent Off. 42At pagalis nila, ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa sabbath na susunod. Sapagka't si David, nang maipaglingkod na niya sa kaniyang sariling lahi ang pasiya ng Dios, ay natulog, at isinama sa kaniyang mga magulang, at nakakita ng kabulukan. Sapagka't silang nangananahan sa Jerusalem at ang mga pinuno nila, dahil sa hindi nila pagkakilala sa kaniya, ni sa mga tinig ng mga propeta na sa tuwing sabbath ay binabasa, ay kanilang tinupad ang hatol sa kaniya. What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? Bibliya Tagalog Holy Bible . 49At lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nang kanilang matahak na ang buong pulo hanggang sa Pafos, ay nakasumpong sila ng isang manggagaway, bulaang propeta, Judio, na ang kaniyang pangalan ay Bar-Jesus; Results for acts 2 translation from English to Tagalog. At nang maiwasak na niya ang pitong bansa sa lupaing Canaan, ay ibinigay niya sa kanila ang kanilang lupain na pinakamana, sa loob ng halos apat na raa't limangpung taon: At pagkatapos ng mga bagay na ito ay binigyan niya sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. The so-called Luke-Acts writing includes many of the events that have formed the basis of the Christian liturgical calendar. ACTS 13:15 And after the reading of the law and the prophets the rulers of the synagogue sent unto them, saying, Ye men and brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe, at nagsipagsabi, Kinakailangang salitain muna ang salita ng Dios sa inyo. Bible Verse Study.com. 36 23Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Dios ay nagkaloob ng isang Tagapagligtas, na si Jesus; They were, essentially, ordained into their ministry. • Contact Us. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Judio at nangaging-Judiong masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe; na, sa pagsasalita sa kanila, ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Dios. At nang ginaganap na ni Juan ang kaniyang katungkulan, ay sinabi niya, Sino baga ako sa inyong akala? Datapuwa't ipinagpag nila ang alabok ng kanilang mga paa laban sa kanila, at nagsiparoon sa Iconio. At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon at kailan ma'y huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, Ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David. 28 Datapuwa't sila, pagkatahak sa Perga, ay nagsidating sa Antioquia ng Pisidia; at sila'y nagsipasok sa sinagoga nang araw ng sabbath, at nagsiupo. 46 (E.g. ... Acts 12:13-18 Rhoda Acts 12:19 Edomite King Herod Agrippa Acts 12:20-25 Tyre and Sidon Acts 12 Bible Study Questions (Handout) Acts 13:13 - 50 32At dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, If Abraham will not own us, if Israel will not acknowledge us, you, Yahweh, are our Father, 'Our Redeemer' is your name from of old. 7Na kasama ng proconsul, Sergio Paulo, lalaking matalino. 5 52 What did angels have to do with Jesus' ministry. (Acts 13:6-8 RSV) Here is a remarkable example of how the Holy Spirit works. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Nang magkagayon, pagkakita ng proconsul sa nangyari, ay nanampalataya, na nanggigilalas sa aral ng Panginoon. 15At pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila, na sinasabi, Mga kapatid, kung mayroon kayong anomang iaaral sa bayan, ay mangagsalita kayo. This was the blessed fruit of Christ's dying precept to his disciples, and his dying prayer for them. Acts 13 New International Version (NIV). Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Dios ay nagkaloob ng isang Tagapagligtas, na si Jesus; Noong unang ipangaral ni Juan ang bautismo ng pagsisisi sa buong bayang Israel bago siya dumating. en (Acts 17:11) They carefully examined the Scriptures to understand the will of God more fully, which helped them express love in further acts of obedience. Datapuwa't si Elimas na manggagaway (sapagka't ganito nga ang pakahulugan sa kaniyang pangalan) ay humadlang sa kanila, na pinagsisikapang ihiwalay sa pananampalataya ang proconsul. 2 Some devout men buried Stephen, and mourned loudly for him. 5. Felix kept Paul in prison for two years. Sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe, at si Simeon na tinatawag na Niger, at si Lucio na taga Cirene, at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. At nang siya'y alisin niya, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila; na siya rin namang pinatotohanan niya at sinabi, Nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. 13 Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia: and John departing from them returned to Jerusalem. It shows the gospel overcoming racial and geographical barriers. Mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham, at ang mga sa inyo'y nangatatakot sa Dios, sa atin ipinadadala ang salita ng kaligtasang ito. What does mourn/wail mean when Jesus returns? 8:17-19; 13:3; 19:6; 1 Tim. API call; Human contributions. At pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila, na sinasabi, Mga kapatid, kung mayroon kayong anomang iaaral sa bayan, ay mangagsalita kayo. At nang panahong halos apat na pung taon, ay kaniyang binata ang mga kaugalian nila sa ilang. Acts 13:13-52. 12 The Spirit told me to have no hesitation about going with them. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). AT PERGA JOHN MARK FORSAKES THEM--AT ANTIOCH IN PISIDIA, PAUL PREACHES WITH GLORIOUS EFFECT--THE JEWS, ENRAGED, EXPEL THEM OUT OF THEM COASTS. (05) The Holy Bible: ACTS Chapter 1 to 28 (Tagalog Audio) Gospel of John, Tagalog. Simon: called Peter (Grk. Tagalog definition: a member of a people of the Philippines , living chiefly in the region around Manila | Meaning, pronunciation, translations and examples Mga Gawa ng mga Apostol 1:8 - Datapuwa't tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo: at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kahulihulihang hangganan ng lupa. 43 0 Votes. 44At nang sumunod na sabbath ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Dios. 12 7 At nang sila'y nasasa Salamina, ay kanilang ipinangaral ang salita ng Dios sa mga sinagoga ng mga Judio: at kanila namang katulong si Juan. Peace be with you! 4 Filesize: 2,091 KB; Language: … The method of the ACTS prayer model is a guide to how to pray, it is not a rigid format. At pagdaka'y nahulog sa kaniya ang isang ulap at ang isang kadiliman; at siya'y nagpalibot na humahanap ng sa kaniya'y aakay sa kamay. It chronicles the lives of Peter and Paul. jw2019 tl ( Gawa 17:11) Maingat nilang sinuri ang Kasulatan upang maunawaan nila nang lubusan ang kalooban ng Diyos, na tumulong sa kanila na ipakita ang kanilang pag-ibig sa higit pang mga gawa ng pagkamasunurin. 27Sapagka't silang nangananahan sa Jerusalem at ang mga pinuno nila, dahil sa hindi nila pagkakilala sa kaniya, ni sa mga tinig ng mga propeta na sa tuwing sabbath ay binabasa, ay kanilang tinupad ang hatol sa kaniya. 18 1 Sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe, at si Simeon na tinatawag na Niger, at si Lucio na taga Cirene, at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na tetrarka, at si Saulo.
2020 acts 13 tagalog